MONEY MANGMENT By A.JIM


แขกรับเชิญพิเศษ อ.จิม (จิณณะ)
ได้ให้เกีรติมาสอนคลาสสมาชิก หัวข้อ MM - Money Management
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 - 17.30 น.


สมาชิกแชร์ประสบการณ์


เรื่องเล่าของคุณหมอนาที สมาชิกคนเก่ง วิธีทำกำไรด้วย Homily Chart